Switch to English
Kalkulace skříně na míru zdarma
Skříně na míru Kuchyně Nábytek na míru Postele Materiály Fotogalerie

Obchodní podmínky

Všeobecné podmínky prodeje vestavěných skříní HALBOS
a doplňkového nábytku

1) Objednávky na posuvné dveře a zástavbu výklenků budou realizovány prostřednictvím HALBOS s. r. o. (dále jen HALBOS).

2) Realizace objednávky s montáží

2.1) Objednávku může zákazník sjednat:

a) V prodejně HALBOS: při podepsání objednávky zákazník složí zálohu ve výši 10 % z předběžné ceny vypočítané prodejcem. Realizaci každé zakázky, objednané zákazníkem s montáží předchází zaměření, při němž je upřesněna konečná cena zakázky. Zaměření bude provedeno zaměřovacím technikem HALBOS po telefonické domluvě se zákazníkem. Souhlas s konečnou cenou zakázky potvrzuje zákazník svým podpisem. Po provedení zaměření, uhradí zákazník zaměřovacím technikem HALBOS druhou zálohu ve výši 40 % celkové ceny zakázky. Zákazník potvrzuje podpisem domluvený termín montáže.

b) Se zaměřovacím technikem HALBOS: objednávka je podepisována přímo u zákazníka, a je proto přímo spojena se zaměřením a stanovením konečné ceny zakázky. V tomto případě zákazník uhradí zaměřovacímu technikovi zálohu ve výši 50 % z ceny zakázky. Souhlas s konečnou cenou zakázky potvrzuje zákazník svým podpisem. Současně zákazník svým podpisem stvrzuje domluvený termín montáže.

2.2) O veškerých skutečnostech, které by mohly ovlivnit kvalitu montáže skříní HALBOS a doplňkového nábytku, je zákazník povinen informovat předem zaměřovacího technika HALBOS, provádějícího zaměření. Jedná se např. o skryté rozvody elektřiny, plynu, vody a topení ve stěnách a podlahách. V případě, že tak neučiní, nenese HALBOS odpovědnost za jejich případné poškození.

2.3) Montáž

a) Montáž bude provedena v termínu dohodnutém se zákazníkem při zaměření, nejpozději však do 3 týdnů (u atypických výplní do 5 týdnů) od zaplacení zálohy 50% z ceny zakázky. HALBOS si vyhrazuje možnost posunutí termínu montáže v případě zásahu vyšší moci. V tomto případě bude zákazník o nejbližším možném termínu vyrozuměn písemně. Změna domluveného termínu montáže musí být vždy potvrzena podpisem zákazníka. Po provedení montáže obdrží zákazník fakturu na celkovou cenu zakázky (včetně montáže a DPH i případných poskytnutých slev). Převzetí zakázky potvrdí zákazník doplacením zbývajících 50% ceny zakázky a podepsáním montážní karty. Poté obdrží záruční list.

b) V případě nepřítomnosti zákazníka ve sjednaném termínu montáže, bude zákazník muset za opakovaný příjezd uhradit polovinu platné sazby za montáž.

c) V případě, že HALBOS neprovede montáž ve smluvně dohodnutém termínu, je povinna uhradit penále ve výši 0,1 % z ceny zakázky denně. Penále se účtuje počínaje pátým pracovním dnem od smluvně dohodnutého termínu montáže.

2.4) Cena za montáž

a) Cena za montáž vestavěné skříně činí 20 % z ceny vestavěné skříně. V případě výroby jakýchkoli bytových doplňků a kusového nábytku (komody, noční stolky, stoly, atd.), je cena montáže 10 % z ceny doplňkového nábytku.

b) V případě neuhrazení doplatku prodejní ceny, má montážní technik právo odmontovat a odnést vestavěnou skříň nebo doplňky, které budou namontovány zpět po urazení doplatku konečné ceny. Opětovná montáž vestavěné skříně nebo doplňků bude spojena s náhradou škody vzniklé HALBOS, a to ve výši plné sazby za montáž, tzn. 20 % z ceny vestavěné skříně.

c) Do úplného zaplacení prodejní ceny skříně, zůstává zboží použité pro tuto montáž majetkem HALBOS.

d) Cena montáže nezahrnuje vyrovnání případných nerovností stěn, podlahy nebo stropu v bytě zákazníka.

3) DPH (Sazby daně z přidané hodnoty - zákon č. 500/2012 Sb., účinností od 1.1.2013)

15 % DPH: vestavěná skříň bude montována do bytových prostor (bytového domu, rodinného domu či bytu).

21 % DPH: vestavěná skříň bude montována do nebytových prostor nebo bude bez montáže.

Dle § 4, písmene a) se rozumí: BYTOVÝM DOMEM stavba pro bydlení, ve které více než polovina podlahové plochy odpovídá požadavkům na trvalé bydlení a je k tomuto účelu určena, RODINNÝM DOMEM stavba pro bydlení, ve kterém více než polovina podlahové plochy odpovídá požadavkům na trvalé rodinné bydlení a je k tomuto účelu určena, a v níž jsou nejvýše 3 samostatné byty, nejvýše 2 nadzemní a 1 podzemní podlaží a podkroví, a BYTEM soubor místností, popřípadě jednotlivá obytná místnost, který svým stavebně technickým uspořádáním a vybavením splňuje požadavky na trvalé bydlení.

V případě jakýchkoli bytových doplňků (komody, noční stolky, stoly, atd.) a samostatného prodeje doplňků ke skříním, jež nejsou pevnou součástí vestavěné skříně, uplatní se sazba 21 % DPH.

Prohlášení o určení využití vestavěné skříně je zákazník povinen potvrdit podpisem na objednávkovém formuláři. V případě, že zákazník nepravdivým prohlášením o místě, kde bude vestavěná skříň namontována, způsobí v budoucnu HALBOS finanční ztrátu spojenou s dodatečným doměřením DPH, zavazuje se tuto ztrátu pro HALBOS uhradit, a to i včetně vzniklých penále.

4) V případě, že zákazník z vlastní viny neumožní montáž skříně v dohodnutém termínu montáže, je povinen uhradit za opakovaný příjezd polovinu platné sazby za montáž. Po uplynutí 30 dnů od dohodnutého termínu montáže, může HALBOS od smlouvy odstoupit a uhrazená záloha propadá ve prospěch HALBOS.

5) Zákazník potvrzuje provedení služby a příjem zboží bez výhrad uhrazením ceny a podpisem montážní karty. Pokud nebude zákazníkovi předložena montážní karta, zákazník může odmítnout úhradu služby.

6) Realizace objednávky bez montáže

Zákazník má možnost objednat si výrobky HALBOS bez montáže, a to v prodejních místech HALBOS nebo u zaměřovacích techniků HALBOS. Takto sjednaná objednávka bude zadána do výroby po uhrazení 50 % její ceny a předložení výkresové dokumentace. Odběr hotové zakázky se uskuteční ve výrobní dílně HALBOS odpovídající místu sepsání zakázky po uhrazení zbývajících 50 % ceny zakázky. Při odběru obdrží zákazník pouze fakturu na konečnou cenu zakázky (bez montáže, vč. DPH a případných poskytnutých slev). Na zakázky realizované tímto způsobem HALBOS neposkytuje prodlouženou záruku. Termín dodání je 3 týdny (5 týdnů u atypických výplní).

7) Reklamace

Veškeré reklamace musí mít písemnou formu a předkládají se v místě prodeje, které je příslušné podle místa bydliště zákazníka, nebo přímo u HALBOS.

8) Odstoupení od objednávky

Zákazník může odstoupit od objednávky do 3 dnů od podepsání objednávky (neplatí pro případ 2.1b a 6). Při dodržení této lhůty, dostane zákazník zaplacenou 10% zálohu zpět. V ostatních případech odstoupení od objednávky ze strany zákazníka, všechny zákazníkem zaplacené zálohy propadají. HALBOS má právo odstoupit od zakázky v případě zvlášť nevhodných prostor pro montáž skříní. Posouzení vhodnosti prostor pro instalaci skříní je plně v kompetenci zaměřovacího technika HALBOS provádějícího měření.

9) Maximální životnosti posuvného systému bude docíleno udržováním mechanických částí v čistotě. Spodní kolejnice je nutné minimálně jednou měsíčně vyčistit vysavačem.

10) Společnost HALBOS nenese odpovědnost za nerovnost podlahy, stěn a stropů.

a) Posuvné dveře skříně budou seřízeny v zavřeném stavu montážním technikem.

b) V případě nerovností zadních a bočních stěn prostoru pro budoucí vestavěnou skříň, nejsou vadou mezery mezi policemi, případně stojinami a zdmi cca do 1 cm.

11) V případě použití přírodních materiálů jako je dýha, masiv, ratan, bambus apod. nelze zaručit shodnou barevnost a kresbu dřeva na všech plochách.

12) V některých případech se může z důvodu technologických, výrobních a montážních postupů skutečná hloubka vnitřní zástavby lišit
od údaje v objednávce. Skutečná hloubka zástavby se takto může zmenšit a to maximálně o 3 cm.

13) HALBOS poskytuje záruku 5 let na posuvný systém. Záruka znamená, že vadné zboží bude vyměněno. HALBOS nenese odpovědnost za škody, které nejsou přímo spojeny s podstatou zboží nebo služby, která byla provedena.